Проект Eurofarmers “Еврофермери – шанс за всички” се финансира по линия на програма “Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност “Мобилност”.

Начало: 01-06-2012

Край: 30-11-2013

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран в партньорство между Професионална гимназия по селско стопанство „Св.Г.Победоносец“, гр. Суворово и Образователен институт Висамар (дружество в обществена полза), гр. Лайпциг.

Ползватели на проекта бяха 20 ученици на възраст 16-19 г. от професионалната гимназия в етап на първоначално професионално образование.

Моблността се осъществи през август 2013 г. в гр. Лайпциг и околностите и имаше за цел практика в реална работна среда и изучаване на основните принципи и методи на биологичното фермерство. Обекти за практиката бяха фермите Lobacher Hof, Gärtnerei Bienert, Gartenbau Linke-Hof, Biogärtnerei Auenhof.

Мобилността включваше презентация в самите ферми, демонстрация на основните процеси от ментора, самостоятелно изпълнение на практически задачи. Част от практическите задачи бяха борба с вредители по екологичен начин, приготвяне на органична тор (компост),  приготвяне на биологичен фураж, калиброване и сортиране и др.

Разкажете за нас