Проект  „ALTERNAGRO: Надграждане на професионалните компетенции чрез изучаване на алтернативни земеделски практики” е финансиран по Програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”.

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран в партньорство между Професионална гимназия по селско стопанство „Земя”, гр. Провадия и STEP, Севиля.

Начало: 01-06-2012

Край: 31-05-2014

Проектът е насочен към нуждите на обучаемите от качествена практика в реална работна среда, която да допълни техните базови квалификации. Сферата на практиката е съобразена  с местните дадености и приоритети на община Провадия.

Продължителността на мобилността бе 4 седмици и се проведе през месец юли 2013 г. в Севиля и околностите.

По време на престоя си младежите осъществиха посещения в различни селскостопански обекти, където практикуваха разнообразни селскостопански дейности, които са традиционни за Испания, но за община Провадия са нова и перспективна ниша. Това са секторите: охлювъдство; оглеждане на култивирани гъби; отглеждане на земеделски култури за биоенергия; ароматни растения и растения за медицински цели; етерично-маслодайни растения; екоземеделие.

Разкажете за нас