Проект „Разширяване на професионалните умения  чрез изучаване на добри селскостопански практики в Испания” е финансиран по програма “Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност “Мобилност”.

Начало: 01-06-2013

Край: 30-11-2014

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между ПГСС „Св.Г.Победоносец”, гр. Суворово и СТЕП, Испания.

Проект „Разширяване на професионалните умения  чрез изучаване на добри селскостопански практики в Испания” беше насочен към постигане на следните цели:

  1. Надграждане на знанията, практическите умения и професионалните компетенции на ползвателите, придобити в училище чрез изучаване на испанския опит и добри практики в селското стопанство и придобиване на трудов опит в реална работна среда;
  2. Разширяване на чуждоезиковите познания чрез изучаване на нов за ползвателите език и изграждане на умения за работа в мултикултурна среда;
  3. Подобряване на социалните умения и уменията за работа в екип на участниците.

В рамките на проекта 40 ученици от ПГСС „Св.Г.Победоносец”, разпределени в 2 групи, проведоха едномесечни практики в Севиля, Испания в периодите 01/07/2014 – 29/07/2014 г. (първа група) и 30/08/2014 – 30/09/2014 г. (втора група).

Практиката включваше разнообразни селскостопански дейности – отглеждане на култивирани гъби, етерично-маслодайни растения, билки, маслини, ориз, памук.

Важен акцент на мобилността беше запознаването на участниците с методите и начините на отглеждане на земеделски култури за производство на биоенергия, изучаването на екоземеделски практики, органичното земеделие и животновъдство, охлювъдството.

Във всеки от обектите наред с представянето и нагледното демонстриране на методите, отделните етапи и процеси в работата, на обучаемите беше предоставена възможността сами да извършват част от ръчните операции, като за целта им бяха задавани конкретни практически задачи.

Цялостният период на професионално обучение и практическо изпълнение на поставените задачи се извършваше под контрола на наставници във фермите, които оценяваха учениците и споделяха с тях силните и слабите страни на тяхното представяне.

В резултат младите участници получиха ценни познания и практически умения, които да реализират в местната икономика или на европейския пазар на труда, достъп до модерни селскостопански методи, технологии и ноу-хау и признание на уменията от чуждестранна организация в сферата на ученето през целия живот.

В края на своята практика, като знак за доброто представяне, учениците получиха документ Европас мобилност, Сертификат за проведена практика, издаден от СТЕП, референция от СТЕП, оценъчен лист с поставени оценки за придобити знания и умения от мобилността.

Разкажете за нас