Проект „Биологичното селско стопанство – изучаване на немския опит и добри практики“  е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Начало: 01/06/2015

Край: 31/05/2017

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между ПГСС „Земя“ и Образователен център Висамар, Германия.

Проектът е реализиран в контекста на потребностите на работодателите в селското стопанство от кадри с практически умения в сферата на агроекологията и биоземеделието като основа за устойчивото управление на съвременната ферма.

В отговор на идентифицираните проблеми и нужди проектът постигна следните ключови цели:

  1. Подобряване и надграждане на професионалните компетенции на 40 ученици от ПГСС „Земя“, Провадия чрез усвояване на набор от практически умения за екологично производство на селскостопанска продукция и биологично земеделие;
  2. Повишаване на качеството на предлаганото обучение в новосъздадения Образователен парк „Устойчиво управление на фермата“ в ПГСС „Земя“ чрез трансфер на опит и добри практики от немските агроекологични стопанства;
  3. Подобряване степента на владеене на чужди езици и професионална терминология и формирани умения за работа в мултикултурна среда.

Ползватели на проекта бяха 40 ученици от ПГСС „Земя“, гр. Провадия в етап на начално професионално образование.

Учениците проведоха 4 седмична практика в гр. Лайпциг, включваща работа в реална работна среда във ферми с биологично производство и утвърдени агроекологични практики.

Мобилността се реализира в два потока , всеки от които обхващаше 20 ученици и 2 придружаващи лица.

В резултат на практическите занятия по време на мобилността участниците усвоиха умения да спазват принципите при изграждането на ферма за биологично земеделско производство, умения да контролират качеството на произведената продукция, умения да опазват водите от замърсяване с биогенни елементи, умения правилно да използват органичните и минерални торове и препарати, умения да опазват генетичните ресурси – породи и сортове.

Получените професионални комптенции бяха сертифицирани чрез издаването на Европас мобилност документ, Сертификат за проведена практика от Висамар и Удостоверение за преминато практическо обучение от ПГСС „Земя“.

Проектът пряко допринесе за подобряване на езиковите компетенции на ползвателите и за тяхното интеркултурно образование. Напредък имаше и в социалните умения на ползвателите, повиши се тяхното самочувствие като европейски граждани и добри професионалисти. Престоят в чуждестранната среда спомогна за изграждане на ценни

качества за адаптивност към промените, стремеж за себедоказване в различна от училищната среда, умения за работа в екип.

В по-широк план извън преките участници проектът допринесе за повишаване на качеството на предлаганото практическо обучение по професия „Агроеколог“ в ПГСС „Земя” и качеството на образователната среда за предстоящата паралелка по професия „Еколог”, за трансфериране на опит и добри екологични практики в учебното стопанство на училището.

Разкажете за нас