Проект “ По-успешен старт в кариерата чрез практика в сферата на уеб дизайна и SEO оптимизацията“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Начало: 01/06/2016

Край: 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между ПГТТ „Хр.Ботев“, гр. Смолян  и Асоциация Мундус, Испания.

Проектът се реализира в контекста на новите изисквания и стандарти в образователно – възпитателния процес за повишаване на качеството на обучение чрез изграждане на актуални, съответстващи на изискванията на работодателите ключови професионални компетенции, подкрепа на възможностите за изява на учениците и на себедоказване в различна от училищната среда, насърчаване на дейностите за познаване на европейските културни ценности и традиции и за изучаване на чужди езици.

Целите, които постигнахме с настоящия проект са:

Развитие и надграждане на знанията, уменията и компетентностите на учениците от специалност „Компютърна техника и технологии“ с акцент върху резултатите от ученето с оглед на пригодността за заетост и подобряване на шансовете за успешен старт в кариерата след завършване;
Насърчаване на ученето в реална работна среда чрез развитие на стратегическо партньорство на ПГТТ „Хр.Ботев“ с чуждестранна обучаваща организация в системата на
ученето през целия живот и чуждестранни работодатели.

Разширяване на уменията на ползвателите за работа в мултикултурна среда, подобряване на техните интеркултурни и езикови компетенции;
Повишаване на компетенциите на учителите по ИКТ за работа с нови технологии, осъвременяване и допълване на техните умения чрез наблюдение на работните процеси от ежедневието на компаниите, придобиване на по-ясна представа за нуждите на европейския пазар на труда спрямо образованието на кадрите в сектора на ИКТ, усвояване на нови модели на преподаване.

Мобилността се проведе изцяло в реална работна среда, в ИТ компании в гр. Сарагоса, Испания и даде значителна добавена стойност към професионалната подготовка на ползвателите, защото обхвана теми, които са новост за участниците и са актуални на пазара на труда, водещи до по-добри възможности за кариерен старт и реализация по професията след завършване. В мобилността се включиха общо 22 ползватели. Това са: 20 ученици от ПГТТ „Христо Ботев“ на възраст 15-19 г., обучаващи се в специалност „Компютърна техника и технологии“ и 2 учители от ПГТТ „Христо Ботев“.

Общата продължителност на мобилността беше 21 дни. Учениците бяха разпределени в групи по отделните компании, а придружаващите учителит имаха възможност да наблюдават практиката и да се запознаят с новите технологии и нови методи на обучение на работното място.

Програмата на практиката беше разпределена в 2 модула: Модул 1. Съвременни техники за планиране, оформление и дизайн на уеб страници, адаптирани за работа с мобилни устройства и Модул 2. Оптимизация на уеб страници за добро позициониране в търсещите машини (SEO). Обучението включваше самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални бизнес условия под ръководството на наставник от приемащата компания и работа в екип, усвояване на практически умения и компетенции при самостоятелно или групово решаване на практически задачи в реална работна среда. Практиката завърши с представяне на продукти от екипите ученици.

Разкажете за нас