Проект “ Усвояване на добри практики в еко земеделието, охлювъдството и пчеларството“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Начало: 01/06/2016

Край: 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8

Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между Професионална гимназия по селско стопанство „Св.Г.Победоносец“, гр. Суворово и СТЕП (организация в сферата на професионалното ориентиране и консултиране и организирането на стажове и практики на работното място).

Практиката се осъществи изцяло в реална работна среда, в модерни аграрни стопанства за екологично земеделие, отглеждане и развъждане на охлюви и пчеларство в околностите на град Севиля, Испания .

Участници в проекта бяха 40 ученици на възраст 16-20 г. в етап на първоначално професионално образование и 4 придружаващи учители от ПГСС „Св.Г.Победоносец“ .

В резултат от проекта бяха постигнати следните цели:

1) Надграждане на знанията, практическите умения и професионалните компетенции на учениците, придобити в училище чрез усвояване на умения за прилагане на принципите и методите на екологичното земеделие, съвременни методи и технологии в пчеларството, овладяване на принципите и технологиите за изграждане на охлювна ферма, принципите и методите за отглеждане и развъждане на охлюви .

2) Подобряване на езиковите, интеркултурните и социалните компетенции на ползвателите, тяхната мотивация за учене и професионално развитие и конкуретноспособността им на пазара на труда.

3) Подобряване на капацитета на ПГСС „Св.Г.Победоносец“ да работи на европейско ниво чрез укрепване на създаденото партньорство със СТЕП, подобрено качество на подготовка, реализация, оценка и признаване на резултатите от международни обучителни практики, трансфер на иновативни подходи за работа с учениците чрез предоставяне на по-атрактивни учебни програми за практика в съответствие с нуждите и очакванията на учениците и потребностите от умения на местно и европейско ниво.

Практиката беше с продължителност от 4 седмици. Участниците бяха разделени в 2 потока мобилности, всеки от които се състоеше от 20 ученици и 2 придружаващи лица.

В съответствие с одобрената работна програма на мобилността първи поток мобилност премина обучение, фокусирано върху два модула: „Екологично стопанство“ с продължителност от 2 седмици и „Охлювъдство“ с продължителност от 2 седмици. Втори поток мобилност премина обучение също по 2 модула: „Екологично стопанство“ – 2 седмици и „Пчеларство“ – 2 седмици.

По време на практиката по модул „Екологично стопанство“ учениците задълбочиха познанията си и изградиха практически умения в сферата на екологичното селско стопанство – за прилагане на методите и принципите на екологичното земеделие, борба с вредители по екологичен начин, приготвяне на органична тор, прилагане на методи за екосъобразна растителна защита и др. Модул „Охлювъдство“ беше насочен към нови за България практики с висок потенциал за приложение в местни условия и за стартиране на успешна предприемаческа дейност, а именно: изграждане на практически умения за отглеждане и развъждане на охлюви и запознаване с технологията на изграждане на охлювна ферма. Практиката по модул „Пчеларство“ беше свързана с усвояване на основни техники за успешно развитие и правилно функциониране на кошерите с пчели и полагане на грижи за пчелните семейства.

Методологията на обучение включваше изпълнение на задачи в реална работна среда, инструктаж от страна на наставниците във всяка от фермите, наблюдение над изпълнението, оценка.

В резултат от практиката учениците станаха по-конкурентни на пазара на труда, по-информирани за чужди култури и страни, с по-добри езикови и интеркултурни компетенции, с по-ясна визия за своето кариерно развитие и по-добри възможности за бъдеща реализация на пазара на труда по избраната професия. Учителите подобриха своите компетенции в професионалното направление, в което преподават и своя капацитет да посрещнат предизвикателствата, свързани с модернизацията на образованието и отварянето на професионалната гимназия към сътрудничество с организации и работодатели от други страни.

На институционално ниво проектът създаде по-качествена образователна среда, допринесе за трансфер на добри практики в професионалното обучение и обмяната на опит между партниращите си организации.В регионален и национален контекст проектът допринесе за подобряване на релевантността на предлаганото професионално образование и квалификацията на кадрите, напускащи училището и навлизащи на трудовия пазар към нуждите на европейския пазар на труда и високите изисквания на работодателите.Практиката беше удостоверена чрез издаване на документ Европас мобилност, сертификат от СТЕП и индивидуални оценъчни карти с описание на прогреса на всеки от участниците.

Разкажете за нас