Екипът на сдружение „ЦРПБ“ съвместно с консултантска фирма „Топалови-2008“ ООД консултира разработката и изпълнението на проекта.

Проектът е на обща стойност 428 831.00 лв., като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 304 763.70 лв.

Общата цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност и конкурентноспособността на „Зиесто“ АД чрез инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване.

Специфичните цели на проекта са:

  • Подмяна на физически и морално остарялото и енергоемко производствено оборудване с нови машини, необходими за реализиране на мерките в енергийния одит, което да доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност на „Зиесто АД“;
  • Въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 в „Зиесто“ АД.

Предвидени са инвестиции за придобиване на ново производствено оборудване, както следва: шприц машина тип 1 – 1 брой; шприц машина тип 2 – 1 брой, бластавтомат – 1 брой; ЦПУ фреза – 1 брой.

Закупуването и въвеждането в експлоатация на новите машини е необходимо за изпълнение на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност на „Зиесто“ АД.

В резултат от реализацията на инвестициите фирмата ще реализира енергийни спестявания в размер на 32,90 %.

В рамките на проекта ще бъде въведена и сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 500001, което ще гарантира устойчивостта на проекта и подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията чрез систематично управление на енергията.

Проектът ще въздейства за повишаване конкурентоспособността на фирмата чрез намаляване на енергийното потребление и увеличаване на производствения капацитет, което ще доведе до по-устойчив растеж .

Разкажете за нас