Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ проведе семинар на тема: „Дигитализация, устойчивост и приобщаване в образованието“ в периода 17-19.03.2022 г. в град Златоград. В събитието се включиха 110 директори и педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. Проведеното обучение имаше за цел да насърчи директорите и учителите от училищата и детските градини: да поемат лидерска роля и да действат като агенти на промяната; да общуват ефективно и да ангажират родителите в учебния процес; да създават партньорства за развитие на обучителни ресурси и да работят в мултидисциплинарни професионални екипи; да прилагат ефективни подходи за взаимодействие с родители на деца със специални образователни потребности; да прилагат подходи за педагогическо взаимодействие, стимулиращо участието в образователния процес на деца със специални образователни потребности.

Разкажете за нас