Социалното предприятие в Златоград е иновационна практика на седмицата на страницата на Фондация за реформа в местното самоуправление.  Иновационната практика се реализира в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“ , който се осъществява в партньорство между сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ и Община Златоград.
Може да номинирате практиката на следния линк:  http://www.flgr.bg/bg/innovations/?iid=2374

Разкажете за нас