Проект “Мост между училището и старта в кариерата”

Финансиране: Държавна агенция за младежта и спорта, Национални инициативи и кампании Дейности: – Обучение на 25 младежи за работа като кариерни посредници, включващо овладяване на техники за общуване, поведение по време на интервю за работа, компютърно обучение,...

Проект „Младежка инициатива за здравословен начин на живот”

Финансиране: Община Варна Дейности: – Разработване на програма и учебно помагало за здравословно хранене и здравословен начин на живот; – Провеждане на обучение на 20 ученици за информационни посредници по здравословно хранене и здравословен начин на...

Проект “Мрежа за младежки инициативи и участие във формирането и прилагането на младежката политика в община Варна и региона”

Финансиране: Община Варна Дейности: – Организиране на модулно обучение по Разработка и управление на проекти за 20 младежи на възраст 17-20 г.; – Разработка на учебни помагала; – Иницииране на младежка мрежа за обмяна на идеи, информация и разработка...

Проект „Без агресия в училище“

Финансиране: Община Варна Проектът имаше за цел да осъществи превенция на асоциално поведение на ученици във възрастовия диапазон 14-20 години чрез провеждане на информационно-образователна кампания в два модула: Модул 1 „Агресията и нейните лица” и Модул 2 „Да се...

Проект 2016-1-BG01-KA102-022883 “ Изучаване на немския опит в биоземеделието и агроекологията“

Проект “Изучаване на немския опит в биоземеделието и агроекологията“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Начало: 01/09/2016 Край: 28/02/2018 Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между ПГСС „С.Румянцев“, гр....

Проект 2016-1-BG01-KA102-022892 “ Изграждане на практически умения в органичното фермерство“

Проект “ Изграждане на практически умения в органичното фермерство“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Начало: 01/09/2016 Край: 28/02/2018 Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между ПГСС...