Начало

Добре дошли на страницата на Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“!

Сдружение ЦРПБ е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза, която работи с бизнеса, образователни институции, граждански организации, медии за постигане на своите цели, насочени към:

 • Подкрепа на бизнеса;
 • Насърчаване на иновациите и предприемачеството;
 • Създаване на възможности за развитие на млади, висококвалифицирани специалисти;
 • Подобряване на достъпа до информационните и комуникационните технологии;
 • Създаване на условия за намаляване на безработицата и повишаване капацитета на човешките ресурси;
 • Принос за разрешаване проблемите на младежта;
 • Подпомагане социалната интеграция на малцинствата и уязвими групи в обществото;
 • Укрепване на гражданското общество и подобряване на прозрачността в управлението.

Сдружение ЦРПБ извършва следните дейности:

 • Разработка и реализиране на проекти, финансирани от ЕС;
 • Експертна помощ и консултации по разработка и изпълнение на проекти по програми, финансирани от ЕС;
 • Информационни услуги;
 • Изследвания и проучвания;
 • Изготвяне на стратегии, планове и програми;
 • Изготвяне и разпространение на печатни и електронни издания;
 • Организиране на курсове, семинари, конференции, срещи, дискусии и други обучителни и информационни прояви.

Средствата, с които сдружението постига своите цели, са:

 • Привличане на средства от национални и международни източници, включително донорски програми;
 • Взаимодействие с държавни и местни органи на управление;
 • Оказване на информационна и консултантска помощ на лица, стартиращи бизнес;
 • Оказване на информационна и консултантска помощ на организации, разработващи европейски проекти;
 • Създаване на информационни масиви за нуждите на предприемачите;
 • Популяризиране на добри практики чрез отпечатване и разпространение на печатни и електронни издания.

Към момента в сдружение ЦРПБ членуват 14 физически лица, специалисти в различни области: икономика, туризъм, финанси, регионално развитие, предприемачество, технически науки и др.