Нашата история

Екипът на сдружение „ЦРПБ“ притежава над 15 години опит в разработката и реализация на европейски проекти. Проведохме множество обучения по ключови компетенции, семинари, конференции и събития на различна тематика. Разработихме проучвания, анализи и стратегии. Организирахме практики в чужбина на над 800 млади хора с цел подобряване на техните професионални, езикови, социални и интеркултурни компетенции в областта на туризма, маркетинга, ИКТ, селското и горското стопанство, автомеханиката и др. Създадохме устойчиви партньорства с организации от различни европейски страни. Подпомогнахме други организации в разработката и управлението на европейски проекти.

Какво правим

Работим за укрепване на сътрудничеството с бизнеса чрез реализиране на проекти за технологична модернизация, конкурентноспособност и подобряване на енергийната ефективност на предприятията. Насърчаваме заетостта и социалното включване на хората в уязвима позиция чрез развитие на социално предприемачество. Разширяваме възможностите за практики на ученици от сектора на професионалното обучение в чужбина и за мобилност на учители с цел обмяна на опит в сродни организации. Партнираме в международни проекти и създаваме нови партньорства.

Актуално

Социалното предприятие в град Златоград провежда «Дни на отворените врати»

От 30 октомври до 1 ноември в Социално предприятие “Беловидово“ се провеждат «Дни на отворените врати». Целта е заинтересованите страни да се запознаят отблизо с дейността на предприятието, с ползите, които то осигурява за хората в уязвима позиция на пазара на труда,...

повече информация

Стартираме нов проект в град Златоград

Одобрен е още един проект за град Златоград, разработен с консултантската помощ на екипа на сдружение "ЦРПБ". Проектът "Подобряване достъпа до заетост и качеств ото на работните места в "Чилинг" ООД получи финансиране по ОПРЧР чрез МИГ Кирково-Златоград. Общата цел на...

повече информация

Социалното предприятие в Златоград – иновация на седмицата

Социалното предприятие в Златоград е иновационна практика на седмицата на страницата на Фондация за реформа в местното самоуправление.  Иновационната практика се реализира в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град...

повече информация

Стартира заетостта в новото Социално предприятие в град Златоград

От 02.01.2019 г. 32 безработни лица стартираха заетост в Социално предприятие "Център за развитие и подкрепа на бизнеса" - клон Златоград в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна...

повече информация

Успешно приключи проект за енергийна ефективност

„ЗИЕСТО“ АД, гр. Варна в партньорство с екипа на сдружение „ЦРПБ“ успешно приключи и отчете проект  BG16RFOP002-3.001-0522 „Повишаване на енергийната ефективност на "Зиесто" АД“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от...

повече информация

Екипът на сдружение ЦРПБ проведе пресконференция в Златоград

Днес в Заседателната зала в сградата на Община Златоград се проведе пресконференция по повод сключения договор по проект  BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките...

повече информация

Ученици от Провадия проведоха практика в немски органични ферми

В периода 1 юли – 29 юли 2018 г, 20 ученици от ПГСС „Земя“, гр. Провадия, съпровождани от двама ръководители проведоха практика в гр. Лайпциг по проект 2017-1-BG01-KA102-035460 „Придобиване на опит в биологичното земеделие и модерните селскостопански практики“,...

повече информация

Покана за пресконференция

На 01.08.2018 г. (сряда) от 11.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Златоград ще се проведе пресконференция по повод старта на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма...

повече информация

Сдружение „ЦРПБ“ набира безработни лица за включване в обучение и заетост

Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ набира безработни лица за включване в проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от...

повече информация