Проект „Инвестиция в бъдещето чрез практика в реална работна среда“, договор 2018-1-BG01-KA102-047021, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2018 г. Край: 02.03.2020 г. Описание: Сдружение „ЦРПБ“ консултира подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство  между Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“ и Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la Mobilità. Италия....

повече информация

Проект „Практика в реална работна среда за развитие на ключови умения в екологичното земеделие“, договор 2018-1-BG01-KA102-047023, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2018 г. Край: 02.03.2020 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство между Професионалната  гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо Кр. Яворов“ град Гоце Делчев и...

повече информация

Проект „Изграждане на практически компетенции за устойчиво управление на горите“, договор 2018-1-BG01-KA102-047029, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2018 г. Край: 02.03.2020 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство между Национална професионалната гимназия по горско стопанство „Хр. Ботев” – Велинград и NET IN ACTION,...

повече информация

Проект „Усвояване на европейския опит и добри практики в дуалното обучение“, договор 2018-1-BG01-KA102-047358, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.06.2018 г. Край: 02.03.2020 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, реализиран в партньорство между ПГТТ „Хр.Ботев“, гр. Смолян и 3 европейски партньори. Проектът си поставя следните специфични цели:...

повече информация

Проект „Подобряване на практическите умения на учениците чрез изучаване на испанския опит и добри практики в горското стопанство“, договор № 2017-1-BG01-KA102-035556, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.09.2017 г. Край: 28.02.2019 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, изпълняван от Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“, гр. Велинград в партньорство със СТЕП...

повече информация

Проект „Придобиване на опит в биологичното земеделие и модерните селскостопански практики“, договор 2017-1-BG01-KA102-035460, финансиран по програма „Еразъм +“

Начало: 01.09.2017 г. Край: 28.02.2019 г. Описание: Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха подготовката и реализацията на проекта, изпълняван от ПГСС „Земя“, гр. Провадия в партньорство с Образователен център Висамар, гр. Лайпциг (Германия). Проектът се реализира в...

повече информация

Проект “Мост между училището и старта в кариерата”

Финансиране: Държавна агенция за младежта и спорта, Национални инициативи и кампании Дейности: - Обучение на 25 младежи за работа като кариерни посредници, включващо овладяване на техники за общуване, поведение по време на интервю за работа, компютърно обучение,...

повече информация

Проект „Младежка инициатива за здравословен начин на живот”

Финансиране: Община Варна Дейности: - Разработване на програма и учебно помагало за здравословно хранене и здравословен начин на живот; - Провеждане на обучение на 20 ученици за информационни посредници по здравословно хранене и здравословен начин на живот; -...

повече информация

Проект “Мрежа за младежки инициативи и участие във формирането и прилагането на младежката политика в община Варна и региона”

Финансиране: Община Варна Дейности: - Организиране на модулно обучение по Разработка и управление на проекти за 20 младежи на възраст 17-20 г.; - Разработка на учебни помагала; - Иницииране на младежка мрежа за обмяна на идеи, информация и разработка на съвместни...

повече информация

Проект „Без агресия в училище“

Финансиране: Община Варна Проектът имаше за цел да осъществи превенция на асоциално поведение на ученици във възрастовия диапазон 14-20 години чрез провеждане на информационно-образователна кампания в два модула: Модул 1 „Агресията и нейните лица” и Модул 2 „Да се...

повече информация

Проект 2016-1-BG01-KA102-022883 “ Изучаване на немския опит в биоземеделието и агроекологията“

Проект “Изучаване на немския опит в биоземеделието и агроекологията“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Начало: 01/09/2016 Край: 28/02/2018 Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между ПГСС „С.Румянцев“, гр....

повече информация

Проект 2016-1-BG01-KA102-022892 “ Изграждане на практически умения в органичното фермерство“

Проект “ Изграждане на практически умения в органичното фермерство“ е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Начало: 01/09/2016 Край: 28/02/2018 Експерти от Сдружение „ЦРПБ“ консултираха проекта, реализиран  в партньорство между ПГСС "Земя", гр....

повече информация