Стартира проект „Създаване на социално предприятие в град Златоград“

Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“ подписа административен договор за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,...